ثبت نام در اردوی نوروزی هوش و خلاقیت تیزلاین (ششم و نهم)
اردوی نوروزی هوش و خلاقیت تیزلاین (ششم و نهم)

اردوی نوروزی هوش و خلاقیت تیزلاین (ششم و نهم)

دوره هوش و خلاقیت آکادمی تیزلاین ویژه پایه های ششم و نهم با حضور اساتید برجسته کشوری استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی ، دکتر شیبانی و استاد ربانی

استاد مسعود بیگدلی
استاد مسعود بیگدلی