ثبت نام در وبینار دایره شناخت من، تو، ما، با مدلهای رفتاری DISC
وبینار دایره شناخت من، تو، ما،  با مدلهای رفتاری DISC

وبینار دایره شناخت من، تو، ما، با مدلهای رفتاری DISC

کارگاه رفتارشناسی و بهبود روابط با مدل های رفتاری دیسک

مریم حنطوش زاده
مریم حنطوش زاده
بلیت‌های وبینار مهلت ثبت‌نام قیمت
ثبت نام زود هنگام همراه با فیلم دوره 05 آذر 1399 ساعت 23:31 890,000 تومان
ثبت نام زود هنگام بدون فیلم دوره 05 آذر 1399 ساعت 23:36 790,000 تومان
ثبت نام دوره همراه با فیلم دوره 10 آذر 1399 ساعت 18:37 990,000 تومان
ثبت نام دوره بدون فیلم دوره 10 آذر 1399 ساعت 18:37 890,000 تومان