ثبت نام در دوره جامع روانشناسی فروش(دوره هشتم)
دوره جامع روانشناسی فروش(دوره هشتم)

دوره جامع روانشناسی فروش(دوره هشتم)

نقشه راه تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای را در دوره جامع روانشناسی فروش به دست خواهید آورد. فروش شاخ غول شکستن نیست فقط رعایت یک سری نکات کوچک است.

قاسم سرمیلی
قاسم سرمیلی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 470,000 تومان