ثبت نام در دوره جامع روانشناسی فروش (مراحل تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای)
دوره جامع روانشناسی فروش (مراحل تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای)

دوره جامع روانشناسی فروش (مراحل تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای)

نقشه راه تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای را در دوره جامع روانشناسی فروش به دست خواهید آورد. فروش شاخ غول شکستن نیست فقط رعایت یک سری نکات کوچک است.

قاسم سرمیلی
قاسم سرمیلی
بلیت‌های ویدیو قیمت
بلیت ویدیو 5,000,000 تومان