ثبت نام در وبینار ساختارهای تکرارپذیر طراحی و توسعه محصول دیجیتال
وبینار ساختارهای تکرارپذیر طراحی و توسعه محصول دیجیتال

وبینار ساختارهای تکرارپذیر طراحی و توسعه محصول دیجیتال

ساختارهایی که برای شکل گیری استارتاپ در استارتاپ استودیو می‌توان ایجاد نمود را بررسی خواهیم نمود.

مهدی فریمانی
مهدی فریمانی