ثبت نام در وبینار نقش SQL SERVER در Code First و Database First
وبینار نقش SQL SERVER در Code First و Database First

وبینار نقش SQL SERVER در Code First و Database First

آشنایی با مفاهیم، مزایا، معایب و کاربردهای دو روش Code First و Database First

محمدرضا معاشرتی
محمدرضا معاشرتی