ثبت نام در وبینار استخدام بر اساس تیپ شخصیتی شما
وبینار استخدام بر اساس تیپ شخصیتی شما

وبینار استخدام بر اساس تیپ شخصیتی شما

استخدام افراد بر اساس تیپ شخصیتی در کنار مهارت ها و سایر توانمندی های فردی و اجتماعی؛ به عنوان یکی از اصلی ترین معیارهای انتخاب افراد می باشد

دکتر حسین متقی طلب
دکتر حسین متقی طلب