ثبت نام در وبینار مهارت زبان بدن
وبینار مهارت زبان بدن

وبینار مهارت زبان بدن

در وبینار مهارت زبان بدن تکنیکها و تمرینهایی را به تو خواهم گفت که بتوانی در کوتاهترین زمان این مهارت را در خودت تقویت کنی.

دکتر حسین متقی طلب
دکتر حسین متقی طلب