ثبت نام در وبینار چگونه منتور حرفه ای شویم؟
وبینار چگونه منتور حرفه ای شویم؟

وبینار چگونه منتور حرفه ای شویم؟

چگونه یک منتور حرفه ای شویم؟ منتورینگ یک فرایند یاددهی برای منتور و منتی است که ...

دکتر حسین متقی طلب
دکتر حسین متقی طلب